Ngày 03 tháng 04 năm 2019, Trung tâm CNTT đã ban hành công văn số 330/CNTT-PM về việc  triển khai Hệ thống tương tác đa phương tiện giữa người dân và doanh nghiệp với cơ quan ...