11/04/19  Giáo án mẫu  181
GIÁO ÁN MĨ THUẬT SHCM LỚP 4 NĂM HỌC 2018- 2019
 11/04/19  Giáo án mẫu  182
GIÁO ÁN MĨ THUẬT LỚP 5 DỰ THI GVG TP CHU KÌ 2017- 2019
 11/04/19  Giáo án mẫu  177
GIÁO ÁN MĨ THUẬT LỚP 1 DỰ THI GVG TP CHU KÌ 2017- 2019
 11/04/19  Giáo án mẫu  175
BÁO GIẢNG MÔN MĨ THUẬT- THỦ CÔNG- KĨ THUẬT KÌ I NĂM HỌC 2018- 2019