Nhằm thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong trường học linh hoạt, an toàn, phù hợp với tình hình mới; hạn chế tối đa ảnh hưởng đến việc học tập của học sinh. Học sinh lớp 3A trường Tiểu học Minh Khai luôn thực hiện nghiêm quy định phòng chống dịch trong tình hình mới. 
 03/03/22  Kế hoạch giáo dục  26
HD KIỂM TRA ĐỊNH KỲ NĂM HỌC 2021-2022
 03/03/22  Kế hoạch giáo dục  32
THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2021-2022
 03/03/22  Kế hoạch giáo dục  25
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC SINH HOẠT CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2021-2022
 03/03/22  Kế hoạch giáo dục  19
KẾ HOẠCH MÔN HOC NĂM HỌC 2021-2022